ඉහත දැක්වෙන්නේ ස්වංක්‍රීය පද්ධතියක් මගින් ස්වංක්‍රීයව ‍තෝරාගත් ලිපි වන අතර එම ලිපි ගැන කිසිදු වගකීමක් අප දරන්නේ නැත.

රන්වන් මකරා
සංස්කාරක
මකරාගේ බ්ලොග් කියවනය

Monday, February 13, 2017

නව අඩවි දෙකයි.

මගේ ඔබගේ බ්ලොග් කියවනයට නව අඩවි දෙකක් හදුන්වා දෙනු ලබනවා දැන්.

පම්පර පම්පර පෑන්....

පළමුව

විභීෂණ අඩවිය - www.vibheeshana2.blogspot.com

උන්මන්තක - http://unmanthaka.blogspot.com/

1 comment: