ඉහත දැක්වෙන්නේ ස්වංක්‍රීය පද්ධතියක් මගින් ස්වංක්‍රීයව ‍තෝරාගත් ලිපි වන අතර එම ලිපි ගැන කිසිදු වගකීමක් අප දරන්නේ නැත.

රන්වන් මකරා
සංස්කාරක
මකරාගේ බ්ලොග් කියවනය

අඩවිය ඇතුලත් කිරීම මෙතනින්

ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය මෙහි පලකරවා ගැනීමට බ්ලොග් අඩවියේ ලිපිනය හා ඇතුලත් විය යුතු කාණ්ඩය සදහන් කොට ranwanmakara@gmail.com වෙත ඊයක් එවන්න.

<center><a href="https://goo.gl/ht0xIx"><img alt="" height="100%" src="http://oi64.tinypic.com/2e51k3l.jpg" width="100%" / /></a></center>


ඉහත කෝඩ් එක ඔබගේ බ්ලොගියේ එල්ලා ගැනීමෙන් අපිට උදව්වක් කරන්න හොදේ.